Säännöt

Tässä tulostettava versio PDF-tiedostona.

Pirkanmaan Linedancers ry. säännöt

1§ Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Linedancers ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on amerikkalaisen rivitanssin mahdollisuuksien tarjoaminen, tietouden levittäminen ja kiinnostuksen herättäminen tätä liikuntaharrastusta kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, tanssiesityksiä, kilpailuja ja juhlia sekä on yhteistyössä muiden vastaavien yhdistyksien kanssa. Se järjestää jäsenilleen opetus- ja valmennustilaisuuksia sekä neuvontaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa pääsymaksuja järjestämistään esiintymistilaisuuksista, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voi myös myydä T-paitoja ja muuta yhdistyksen toimintaan liittyvää vastaavaa materiaalia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yksimielinen hallitus. Jäsenet ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä.

Henkilö, joka yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen on erikoisen ansioitunut, voidaan hallituksen yksimielisestä päätöksestä kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Varsinaisilta jäseniltä perittävät liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Saatuaan tiedon hyväksymisestään yhdistyksen jäseneksi, jäsen maksaa liittymismaksun sekä jäsenmaksun kuluvalta vuodelta. Jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, mutta hänet voidaan hyväksyä jäseneksi, kun hän on suorittanut laiminlyödyt jäsenmaksut sekä liittymismaksun.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisesta voi myös ilmoittaa yhdistyksen kokouksessa, jolloin se kirjataan pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä, jos hän on syyllistynyt hyvän tavan tai yhdistyksen sääntöjen vastaiseen toimintaan. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee asian, äänten mennessä tasan, lukuun ottamatta jäsenen liittymis- ja eroamista koskevia asioita, joihin vaaditaan yksimielinen päätös, vaaleissa ratkaisee arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja kukin yksin. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen tarkoitukseen hallituksen erikseen antama määräys.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, sekä ilmoittamalla paikallisessa lehdessä.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
  8. valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, puheenjohtajan vaali on joka toinen vuosi
  9. valitaan tilintarkastaja ja varamies
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun 5. päivään mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.